Jane / Gosford

2 phòng $400, $500 gần chợ Kiến Hưng, PacificXin gọi Đặng: (416) 937-2939