Bsmt. có 2 ph. trống cho thuê bao tất cả dọn vào đầu th 12. Gần York University chợ Kiến Hưng.Xin gọi: (647) 870-7499