Thời Báo Vietnamese Newspaper

I love Phở

Cần phụ bếp phải có kinh nghiệm ra: phở, cơm, bún, xào, chạy bàn, bảo đảm lương cao, tip hậu. Địa chỉ 848 Burnhamthorpe Rd. W, Miss. Xin gọi cô Vân: (647) 525-3838

error: Content is protected !!