I Love Phở

848 Burnhamthorpe Rd W. Miss., Cần người có kinh nghiệm ra hàng đứng khâu: Phở, Cơm, Bún, Xào ( cần người phụ việc vặc không cần kinh nhiệm. Cần người chạy bàn có kinh nghiệm. Xin gọi cô Vân: (647) 525-3838