Thời Báo Vietnamese Newspaper

Howard Park / Dundas

Verified

Cần thợ chân tay nước kinh nghiệm, nếu biết bột càng tốt, khu da trắng, tip cao, ăn chia tùy theo tay nghề, nhận thợ full-time.Xin gọi: (647) 786-7612

error: Content is protected !!