Thời Báo Vietnamese Newspaper

Houston - Texas

Cần bán tiệm tóc high income, thu nhập $80,000/tháng, rent $2900/tháng, khu Cypress, Mỹ trắng, chuyên về làm color, tiệm rất đông khách, có 9 ghế, có phòng làm facial và Eyelash.

Không có người phụ giúp, cần bán hoặc hợp tác. Nếu không biết nghề sẽ chỉ nghề. Liên lạc: (281) 881-3099.

Call or text để biết thêm chi tiết.

error: Content is protected !!