Cần thợ may có kinh nghiệm. 101 Oakdale Rd, #1, North York.Xin gọi Cúc or Lee: (416) 748-8466