Hãng Sơn Kitchen – Cabinet

14 Strathearn Ave., #20 Brampton. Cần thợ fulltime, giúp việc kinh nghiệm, đánh giấy nhám (sander) & hoàn tất (finishing) cho cửa gỗ nhà bếp. Looking for Sander $15/hr+, Spraypaint Primer/Finisher $17/hr+ based on experience for custom kitchens. Xin gọi anh Hoà: (905) 487-2573