Thời Báo Vietnamese Newspaper

Hãng Sơn Kitchen - Cabinet

14 Strathearn Ave., #20 Brampton cần thợ full-time, giúp việc kinh nghiệm, đánh giấy nhám (sander) & hoàn tất (finishing) cho cửa gỗ nhà bếp. Xin gọi anh Hoà: (905) 487-2573

error: Content is protected !!