Cần thợ chính và thợ phụ( biết đánh bóng nước) cho hãng đá ở Mississauga. Xin gọi:Thái: (647) 996-6502 Thi: (416) 822-8479