Hamilton

3 ph. ngủ $1050+hydro, gần downtown, tiện lợi cho học sinh, no noisy/pets. Toronto có ph.cho độc thân thuê, $600/th Oakwood/St. Clair.Call Mike: (905) 520-4671 Kỳ: (416) 536-4671