Thời Báo Vietnamese Newspaper

Gần Trung Tâm Yorkdale

Cần sang tiệm nails, tiệm đẹp rộng lớn trong plaza nhiều parking, 6 bàn, 6 ghế có thể để thêm bàn ghế, có ph. facial, 2 ph. wax, có nhã ý xin liên lạc: (647) 938-1638(416) 456-6333

error: Content is protected !!