Employment Agency

Cần thợ điện có bằng 309A, lương $30/giờ. Lắp ráp điện cho comercial hay residential. Xin gọi: (416) 514-0733