Nhận đưa đón phi trường, bác sĩ, bịnh viện. Xin gọi Mai: (437) 993-2307