Có phòng cho thuê để làm Eyelash, Microblading, Facial, Botox, Massage và Hair. Xin liên lạc: (416) 995-7447