Dental Assistant Needed

Cần nữ phụ tá nha sĩ kinh nghiệm, làm việc Thứ Bảy và Chủ Nhật từ 10am- 3pm ở Brampton.Xin gọi: (416) 804-1438