Công ty cần người yêu thích ngành bảo hiễm, sẽ được hướng dẫn làm việc. Liên lạc Larry: (647) 614-3979 email: larry.huynh18@yahoo.ca