Centre / Dufferin

Cần nữ thợ nails biết everything, dipping, waxing, ăn chia 6/4, và thợ chân tay nước, full-time, khu da trắng, tip cao. Xin gọi: (416) 903-2505 (416) 721-9676