Cần Tuyển Phụ Bếp

Verified

Có kinh nghiệm biết ra hàng, lương hậu và chạy bàn có kinh nghiệm. Nhà hàng ở First Markham Place. Xin gọi Luân: (416) 871-7686 Chị Thuỷ: (905) 415-7686

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT