Có kinh nghiệm, sức khỏe, biết lái xe, công việc ổn định, lương trả theo tay nghề. Làm việc ở Mississauga- Toronto. Xin gọi: (437) 240-4502