Cần Thợ Tóc

Cần nữ thợ tóc kinh nghiệm full-time, làm việc Tuesday-Sunday. Xin gọi Thúy: (416) 779-6977