Cần thợ nữ massage

Mississauga – Brampton, không cần kinh nghiệm, sẽ training, phục vụ cho khách Tây, thu nhập $700-$1000/ngày. Nếu cần sẽ đưa đón. Xin gọi Tony: (416) 951-9266