Cần thợ nails, làm Full/part-time

cho 2 locations: Brampton và Etobicoke woodbine Centre, nếu cần sẽ training.Xin gọi: (416) 674-1888(289) 401-1013

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!