Cần thợ Nail

Cần thợ Nail biết làm bột, bao lương $4,500/tháng hơn ăn chia, bao chổ ở. Xin gọi Lucy: (778) 883-6569