Cần thợ may kinh nghiệm

Verified

Cho hãng Union Pro Sportswear. Cần người nhận hàng về nhà làm. 101 Oakdale Rd, #1, North York.Xin gọi Lee Cúc: (416) 748-8466

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT