Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cần Sang Tiệm ở Niagara Falls

Cơ hội cho family, tiệm mở trên 16 năm, khách ổn định, tiệm rộng, rent rẻ, có chổ share làm tóc và massage. Chủ sẵn sàng ở lại làm. Cần thợ nails gấp:Xin gọi: (905) 354-5396(905) 360-0964

error: Content is protected !!