Cần Nữ thợ nails

Verified

Biết làm chân tay nước nếu biết làm móng bột càng tốt trong mall Bramalea Mall & Square One, cần biết tiếng Anh. Xin gọi Lan: (416) 786-8411(905) 306-9531

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT