Cần Nữ Nhân Viên Massage

Có kinh nghiệm hay không kinh nghiệm, sẽ training thêm, good tip, khách nước ngoài, tiệm đông khách, income $600-$1000/ng. Xin gọi Rose: (416) 817-3839