Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cần Nhiều Thợ Nails

Verified

2 locations, Bloor/Islington, Royal York/Eglinton, cần thợ chân tay nước, waxing, ped./man., shellac, bio gel, giá cao, tips hậu, đông khách, việc làm ổn định. Xin gọi Nhi: (647) 673-5399

error: Content is protected !!