Cần nhiều nam nữ công nhân

làm trong hãng xưởng vùng Toronto, North York & Mississauga. Cần gấp payroll assistant, health & safety Assistant, has at least 1 year experience & good English skills. Tel: (416) 850-3738