Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cần nhiều nam nữ

làm mùa Đông trong hãng cà rốt, hãng gà lương nam $14/giờ, nữ $13/giờ & nhiều nam đánh giấy nhám start $12-$13/giờ, có xe đưa rước. Xin gọi: (647) 261-3910 (647) 700-6672

error: Content is protected !!