Cần Người Làm cashier

Verified

Fri. + Sat.+ Sun., từ 11AM-6PM, giờ làm việc sẽ tăng nếu quen việc. Xin gọi Cường: (416) 904-7097

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!