Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cần gấp nữ làm bếp

Có kinh nghiệm khâu ra Cơm, Bún. Bảo đảm lương cao, tip hậu. Xin liên lạc cô Vân: (647) 525-3838

error: Content is protected !!