Cần Công Nhân

Cần người lái forklift và nam công nhân làm ở khu vực Finch & Weston, trả tiền mặt.Xin gọi: (647) 921-3751