Thời Báo Vietnamese Newspaper

Busy Granite Shop

Verified

Cần thợ cắt, dùng máy CNC kinh nghiệm về Auto CAD càng tốt, lương cao, công việc lâu dài, có benfits. Liên lạc Maxspace Stone Works tại 109 Oakdale Road, Finch.Tel:( 416) 679-8048

error: Content is protected !!