Thời Báo Vietnamese Newspaper

Brampton / Queens / Hwy 50 / Castlemore

Cần nữ thợ nails full/part-time, bao lương $120/ngày và thợ chân tay nước $100/ngày, over ăn chia 6/4.Xin gọi: (905) 794-1711 (647) 339-1876

error: Content is protected !!