Tiệm đông khách, giá cao, khách thân thiện, thoải mái, hoà đồng, nguyên tắc. Cần thợ biết everything, có thể training thêm, trách nhiệm. Xin gọi Lý (Lily): C- (905) 783-1168B- (905) 970-9909