Cần sang tiệm nails, tiền rent rẻ, không cạnh tranh, 6 ghế, 6 bàn, 2 ph.wax, tiệm rộng 1200 sqft, lease còn dài, đẹp. Xin gọi: (416) 476-6037