Brampton

Cần nam nữ thợ nails biết everything, full/partime, có xe đưa rước Jane/Finch or Jane/Wilson, bao lương or ăn chia tùy theo tay nghề, khách sang, tip cao. Xin gọi: (416) 825-9266