Thời Báo Vietnamese Newspaper

Bradford - Newmarket

Hãng Gà tuyển nhân công từ 6am đến 3 pm. Yêu cầu có giấy tờ,có thể trả cash. 13.50/hr trở lên. Liên lạc Minh: (416) 828-0591

error: Content is protected !!