Bloor / Ossington

Cần gấp nữ thợ nails biết everything và waxing, kinh nghiệm, full-time, bao lương hay ăn chia tùy theo tay nghề. Xin gọi: (416) 531-9181