Thời Báo Vietnamese Newspaper

Best Nails - Barrie

Cần nữ thợ nails kinh nghiệm, biết wax càng tốt, làm trong mall, lương bao $120/ng. over ăn chia, típ cao, full-time, cần thợ chân tay nước.Xin gọi: (705) 725-0888 (705) 717-0571

error: Content is protected !!