Thời Báo Vietnamese Newspaper

Barrie

Cần nữ thợ nails biết làm tay chân nước, shellac. Nếu biết tất cả càng tốt, có chổ ở, lương bao trên ăn chia. Xin gọi: (647) 829-9297

error: Content is protected !!