Automated Inspection Company

Mississauga cần tuyển 4 nữ nhân viên lựa hàng và chạy máy cho morning/afternoon shift. Xin gọi: (905) 677-2227