Thời Báo Vietnamese Newspaper

Anh’s Beauty Salon & Spa - Brampton

Cần thợ nails full/partime kinh nghiệm chân tay nước, shellac, gel, waxing, facial. Không kinh nghiệm hoặc tay nghề yếu sẽ training, bao lương $120/ng or ăn chia tuỳ tay nghề, công việc lâu dài. Xin gọi: (905) 497-0264 Or text: (647) 296-9606

error: Content is protected !!