Cần thợ biết bột giỏi và thợ chân tay, bao lương từ $4000-$5000/tháng, cao hơn ăn chia. Bao chỗ ở. Xin gọi:Cell: (438) 990-1968