2018 Toyota Highlander, 34,000km

giá $34,500 và 2011 Toyota Highlander, 124,000km, giá $11,900. cả hai thắng, lốp body tốt.Xin gọi: (647) 425-3388