2008 Honda Civic

Màu black, 4 doors, ghế da, 1 owner, 200,000 km. Sunroof, fully loaded, giá $3,200. Bán 4 bánh xe mùa đông, $650.Xin gọi: (647) 295-6497