10149 Yonge St #201

Richmond Hill, L4C 1T5. Cần nữ nhân viên massage trẻ tuổi từ 18- 24, lương $700-$1000/ngày, từ 10am – 12pm. Ưu tiên Việt Nam, Korea và China. Có người đưa rước đi làm.Xin gọi: (437) 238-1810