Thời Báo Vietnamese Newspaper

FEMA cấp hơn 1,1 triệu cho Sở Giao thông Vận tải Texas

Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) đã trao hơn 1,1 triệu USD cho Sở Giao thông Vận tải Texas (Texas Department of Transportation, TxDOT) để hỗ trợ nhà ở cho các nhân viên của cơ quan này tại khu vực Beaumont sau cơn bão Harvey.
Do việc thiếu chỗ ở của nhân viên tại khu vực này, TxDOT đã tái thực thi hợp đồng trước đó với Callan Marine để hỗ trợ nhà ở cho các nhân viên của TxDOT, những người đã góp phần kiểm soát giao thông cũng như dọn sạch rách thải trên các con đường. Tổng cộng có hơn 370 nhân viên đã được luân chuyển để chuyển vào và chuyển ra khu nhà ở từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 29 tháng 10 năm 2017.
Tổng chi phí cho khu nhà ở là hơn 1,2 triệu USD. Việc cấp kinh phí hơn 1,1 triệu USD là phần đóng góp của liên bang cho chi phí và yêu cầu 10% các đơn vị không phải liên bang đóng góp, tương đương 123.118 USD.
Khoản tiền này đến từ chương trình trợ cấp Hỗ trợ Cộng đồng của FEMA, bồi hoàn cho các cộng đồng cho các hoạt động được thực hiện khi đối phó khẩn cấp và trong quá trình phục hồi sau thảm họa. Chương trình Trợ cấp Công của FEMA trực tiếp cấp vốn dự án cho tiểu bang để tiểu bang giải ngân cho bên đăng ký. Bên đăng ký hội đủ điều kiện gồm có các tiểu bang, chính quyền bộ lạc được liên bang công nhận, các lãnh thổ của Hoa Kỳ, chính quyền địa phương và một số tổ chức phi lợi nhuận tư nhân.

Comments are closed.

error: Content is protected !!